Return2Ithaca Curating Art & Artists! - Artistic Town

ΝΕΑ

Post Top Ad

www.artisticTown.gr

Return2Ithaca Curating Art & Artists!


Return2Ithaca Curating Art & Artists 


Ανοιχτή πρόσκληση σε φωτογράφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στo πρόγραμμα φιλοξενίας στην Ιθάκη 


Η Ιθάκη προσφέρει ένα υπέροχο φωτογραφικό ταξίδι γεμάτο εμπειρίες. Το Return2ithaca αναζητά τρεις φωτογράφους που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα από 25/8 έως 10/9/2023 στο νησί της Ιθάκης


Τι είναι το Return2Ithaca: Ένα πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών που δίνει χώρο σε Έλληνες και διεθνείς φωτογράφους να βρεθούν μαζί στο νησί για 15 ημέρες παράγοντας προσωπικό έργο, καθώς και να συναντηθούν με καταξιωμένους επιμελητές. Μέσα από την εις βάθος γνωριμία με το νησί, την ιστορία του, τις έννοιες και τα οικουμενικά μηνύματα που αναβλύζουν από την Οδύσσεια, οι καλλιτέχνες καλούνται να παράξουν το προσωπικό τους project. Η Ιθάκη προσφέρει μια ευκαιρία για την παρουσίαση φωτογραφικών έργων γνωστών καλλιτεχνών από όλα τα μέρη του κόσμου, για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά, φυλετικά και καθημερινά ζητήματα, που απασχολούν τη φωτογραφία και τις τέχνες σήμερα. Ένας ζωντανός χώρος που συνδυάζει την ομαδική αλληλεπίδραση και εργασία, με προσωπικές στιγμές χαλάρωσης και αναζήτησης νέων εκφραστικών διαδρομών. 


Αυτό που διακρίνει το Ithaca artists' Residency είναι η ευκαιρία που δίνεται στους καλλιτέχνες να συνευρεθούν με καταξιωμένους επιμελητές, οι οποίοι προσκαλούνται στο νησί για να συνεργαστούν μαζί τους, να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και γνώμες που πηγάζουν από το παγκοσμίου φήμης έπος της Οδύσσειας, καθώς και να δεχθούν συνδρομή και καθοδήγηση πάνω στο έργο τους γενικότερα. Οι επιμελητές που συμμετείχαν στα προηγούμενα Return2Ithaca προγράμματα φιλοξενίας ήταν οι Marina Paulenka (DE), Alejandro Castellote (ES), Thomas Licek (AT), Ana Catarina Pinho (PT), Krzysztof Candrowicz (PL), Martin Breindl (AT). Bio, εδώ


Η κριτική επιτροπή


Alejandro Castellote (ανεξάρτητος επιμελητής (ES) - Νίνα Κασσιανού (ιστορικός, επιμελήτρια φωτογραφίας και ιδρύτρια του προγράμματος R2I Residency (GR) - Ηρακλής Παπαϊωάννου (επιμελητής του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Momus (GR) 


Τι προσφέρεται: Διαμονή & πρωινό για 15 ημέρες στο Περιβαλλοντικό Κέντρο στο Βαθύ Ιθάκης. Τα έξοδα μετακίνησης και τα λοιπά έξοδα διαμονής καλύπτονται από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες του προγράμματος. 


Τι απαιτείται από τους συμμετέχοντες: Να παρακολουθήσουν όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος. Να παραμείνουν στο νησί καθ' όλη τη διάρκεια του Residency, να συμμετάσχουν σε όλες τις προσωπικές & διαδικτυακές συναντήσεις με τους επιμελητές. Να παραδώσουν το τελικό έργο σε σχέση με το θέμα που συμφωνήθηκε και στις ημερομηνίες που έχουν οριστεί. Να παραδώσει τις εικόνες του έργου στην κατάλληλη ανάλυση, για εκτύπωση ή έκθεση ή προβολή, συνοδευόμενες από τα  σχετικά κείμενα. Δεν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης του έργου κατά τη διάρκεια της διαμονής. 


Δικαίωμα συμμετοχής: Όλοι οι διεθνείς και Έλληνες φωτογράφοι κάτω των 40 ετών.


Υποβολή έργων: Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2023, έως 2 project με 8-12 φωτογραφίες το καθένα με συγκεκριμένο θέμα καθώς και ένα κείμενο που θα ανaφέρεται στο project  (300 λέξεις max) για κάθε ένα από τα υποβαλλόμενα project και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, (300 λέξεις max) 


Τρόπος υποβολής: Αποστολή project, βιογραφικού και κειμένων σε ένα ενιαίο αρχείο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως 10 MB, στη διεύθυνση: opencallithaca@gmail.com Email subject:  "Residency2Ithaca 2023"


Ανάλυση αρχείου: 20 φωτογραφίες max, σε ένα αρχείο 10 MB. Κόστος συμμετοχής: 19 ευρώ. 


Περισσότερες πληροφορίες για το residency και την υποβολή αιτήσεων εδώ


Επιλογή: Τρεις φωτογράφοι θα συμμετάσχουν στο residency του 2023 που θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη από τις 25 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2023


Ανακοίνωση των επιλεγμένων καλλιτεχνών: Μέχρι τα μέσα Απριλίου 2023


Return2Ithaca Curating Art & Artists Program


Open call to photographers who wish to be part of the Residency Program in Ithaca Greece


Ithaca offers a wonderful photographic journey full of experiences


Return2ithaca is looking for three photographers who will participate in the Residency Program


 from 25/8 to 10/9/2023 in the island of Ithaca, Greece


What is Return2Ithaca: An artist residency program that gives space to Greek and International photographers to be together in the island for 15 days producing personal work, as well as meeting with acclaimed curators to review their projects. Through in-depth acquaintance with the island, its history, the concepts, and the universal messages that gush from the Odyssey, the artists will produce their own personal work. Ithaca offers an opportunity for the presentation of photographic works of known artists from all parts of the world, for discussing and exchanging views on social, environmental, racial, and everyday issues, that concern photography and arts today. A lively space that combines team interaction and work, with personal moments of relaxation and search for new expressive routes. 


What distinguishes the Ithaca artists' Residency is the opportunity for artists to spend time with renowned curators, who are invited to the island to work with them, to exchange experiences, opinions and views that springs out from the theme of the world-famous epic of the Odyssey, as well as gaining insides, reviews, and mentorship for their work in general. Curators who have participated in the past Return2Ithaca residencies were Marina Paulenka (CR), Alejandro Castellote (ES), Thomas Licek (AT), Ana Catarina Pinho (PT), Krzysztof Candrowicz (PL), Martin Breindl (AT) BIO HERE 


The Jury


Alejandro Castellote (Independent Curator (ES) – Nina Kassianou (Historian, Curator of photography and Founder of R2I Residency Program (GR) – Hercules Papaioannou (Curator of Photography Museum of Thessaloniki Momus (GR) 


What is offered: Accommodation & breakfast for 15 days at the Environmental Center in the port of Vathi Ithaca. Travel and other accommodation costs are covered by the participating artists of the project. 


What is required by the participants: To attend all the events of the program. To stay at the island for the entire duration of the Residency, to participate to all in person & online meetings with the curators. To deliver the final body of work in relation to the theme agreed and, on the dates, set. There is no obligation to deliver the work during the Residency. To deliver the images of the work in the proper resolution for printing for exhibition or projection, supported by artist’s statement and texts. 


Eligibility: All International and Greek Photographers under the age of 40.


Submission of Works: By the 30th of March 2023, up to 2 Portfolios with 8-12 photographs each of a specific theme, forming a personal photographic view. The application must include a statement (300 words max) for each of the submitted portfolios and a short CV of the applicant, (300 words max)  


How to submit: Send portfolios, CV & statement on one single file by email up to 10 MB to: opencallithaca@gmail.com  Mail subject:  "Residency2Ithaca 2023"


File analysis: 20 photos max, in a file of 10 MB max. Participation Fee: 19 euro. 


More information for the residency and submission here


Selection:  Three selected photographers will participate in the residency of 2023 that will take place in Ithaca Greece from 25th August to 10th September 2023


Announcement of selected artists: By Mid-April 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad

Artistic Town